峷ϳ      

ܳǷdzՙՀյումանԴիգնիթի Փիս՚ԲարեործականՀիմնադրամըՙՎորլդ ՎիժնԻնթերնեշնլ՚միջազգայինբարեգործականկազմակերպությանհայաստանյանմասնաճյուղիֆինանսավորմամբ 2008 թ

ՀյումանԴիգնիթիՓիսբարեործականհիմնադրամըՎորլդՎիժնԻնթերնեշնլմիջազգային

բարեգործականկազմակերպության հայաստանյանմասնաճյուղիֆինանսավորմամբ 2008 թս եպտեմբերիիցհոկտեմբերի 30- ըԹալինիտարածաշրջանի 20 համա&# 1397;նքներիթվով 600 ֆերմեր ներիհամարանցկացրեցսեմինարներ

ոռոգմանալտերնատիվմեթոդների կիրառման վերաբերյալ

Irrigation team ԱվելինԴասընթացներիհիմնական նպատակնէրտարածաշրջանիֆերմերներինուսուցանելբարձրբերքատվությանբանջարաբուծությաննորտեխնոլոգիաներըորըտարբերվումէավանդաբարմշակվողբանջարեղենիմշակությունից


Քարակերտումմասնակիցներըծանոթացանբարձրբերքատվությամբբանջարանոցայինկուլտուրաներիմշակությանըևստացանիրենց հետաքրքրողհարցերիպատասխաններըԻսկԿարինումմասնակիցներըծանոթացանոռոգմանկաթիլայինեղանակի 3 տարատեսակներինմառախլապատկաթոցիկներովևանձրևային

Irrigation dry field
Դասընթացներիառաջինմասում HDP Հիմանդրամիաշխատանքայինթիմիկողմիցմասնակիցներինհանգամանորեններկայացվելէ /


Irrigation dry field ոռոգմանալտերնատիվմեթոդներիկիրառմանմեխանիզմներըևբանջարաբոստանայինկուլտուրաներիմշակմաննորեղանակները

Դասընթացիերկրորդմասումներկայացվելոռոգմանկաթիլայինեղանակըիրառանձնահատկություններովորիմասիննույնպեսբաժանվելհամապատասխանմեթոդականնյութեր

 

гٳϳݻ

۷

γٳ

ٻ

c www.hdp.org All rights reserved